Infoa valokopioinnista

Kopiosto Ry:n uskonnollisten yhteisöjen valokopiointimalli

kopio264x264Helluntaiseurakuntien Musiikki ry on talvipäivien 1996 tekemän päätöksen nojalla neuvotellut Kopiosto ry:n kanssa helluntaiseurakunnille räätälöidyn valokopiointisopimuksen. Kopioston hallitus on kokouksessaan 14.11.1996 vahvistanut uskonnollisten yhteisöjen valokopiointilupamallin, joka on alkuvuodesta 1997 postitettu kaikille helluntaiseurakunnille ja eräille niiden piirissä toimiville yhdistyksille. Kukin seurakunta on päättänyt ja päättää itsenäisesti, tekeekö se sopimuksen Kopioston kanssa.

Mikäli seurakunta ei ole tehnyt sopimusta Kopioston kanssa, sovelletaan tekijänoikeuslain säännöksiä sellaisenaan.

– – – –

Soveltamisala ja määritelmät
2 §

 • Lupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja , mikä on syytä huomioida kerho- ja pyhäkoulu- yms. toiminnassa.
 • Lupa mahdollistaa kalvojen valmistamisen kopioimalla sen alkuperäisestä teoksesta. Teoksen tekijät oltava näkyvissä.

3 §

Lupa ei kata vastaavia menetelmiä, kuten käsin kirjoittaminen, tekstinkäsittely yms.

Määräykset

Suojatusta teoksesta valmistetuissa kopioissa on oltava tiedot teoksen tekijöistä ja kustantajista. Lisäksi kopiossa on oltava merkintä kopiointiluvasta. Tekijä on ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Muista tekijän isyysoikeus.

Kopioston velvollisuuksina on pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman laaja oikeuden haltijoiden edustavuus, pyrkiä toimimaan sen hyväksi, etteivät oikeuksien haltijat kieltäisi teostensa kopiointia, ja vastata niiden oikeuden haltijoiden perustelluista  korvausvaatimuksista, joita Kopiosto edustaa.

Lupaehdot

4 §

 • Lupaehdoissa on sekä pelkästään sävelteoksia , että muita teoksia koskevia määräyksiä. Sävelteoksiin luetaan itse nuottien lisäksi myös sanoitukset. Muita teoksi ovat kaunokirjallisuus, runot, sanomalehdet jne.

4 § 1 Sävel – ja muut teokset

 • Lupakauden aikana teoksesta saa valmistaa yhteismäärältään enintään hankitun luvan mukaisen määrän.

4 § 2

 • Samasta teoksesta ei ilman eri lupaa saa valmistaa yli 500 kopiota.
 • Teos on esimerkiksi yksi laulu, ei kokonainen laulukirja. Lisäksi on huomattava, että teoksessa voi tietenkin olla useampia kuin yksi sivu. Mikäli kopioidaan kaksisivuisesta teoksesta 500 kopiota , syntyy kopiosivuja yhteensä 1000 kappaletta.

Sävelteokset 4 § 3

 • Osallistujien käyttöön jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa saa kopioida julkaisusta enintään puolet , ei kuitenkaan koskaan yli 10 sivua. Kokonaisten julkaisujen kopiointi on näin ollen aina kiellettyä.
 • Osallistujaksi lasketaan vain yleisö, ei esittäjiä , kuten kuorolaisia yms.
 • Jumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia ovat melkein kaikki seurakunnan yleisölle avoimet tilaisuudet, lukuun ottamatta tietenkään myyjäisiä, konsertteja yms. Jumalanpalveluksena voidaan myös pitää ylistyslaulutilaisuutta , johon yleisö osallistuu.
 • Julkaisukohtainen kopioinnin yläraja on puolet , mutta kuitenkin samalla enintään 10 sivua.
 • Kerhotoiminnassa tai muussa sellaisessa pienehkön suljetun piirin toiminnassa saa nuotteja kopioida vastaavin ehdoin.

Kuoron kopiointioikeudet

Kuoron kopiointioikeudet 4 § 5

 • Kuoron kopiointioikeudet edellyttävät alkuperäisaineiston hankkimista.
 • Kuoro on seurakunnan musiikkitoiminnassa esiintyjiin lukeutuva ryhmä. Kuoroa eivät siis koske samat ehdot kuin osallistujia eli yleisöä.
 • Kuoron täytyy aina käyttää alkuperäisaineistoa.
 • Kopioston ja Helluntaiseurakuntien Musiikki ry:n välisissä neuvotteluissa yritettiin neuvotella myös kuoroille kopiointioikeutta, mutta Kopioston jäsenjärjestöt eivät hyväksyneet tätä. Kopionti esityskäyttöön on em. järjestöjen mukaan epätarkoituksenmukaista kustannustoiminnan kannalta.

Kuoron kopiointioikeudet 4 § 6

 • Kuorolla on oikeus ottaa yhdet apukopiot kutakin kuoron tai sen jäsenen hallinnassa olevaa alkuperäisnuottia kohti.

4 § 7

 • Musiikin teorian ja historian opetusta varten nuotteja saa kopioida enintään 10 sivua, ei kuitenkaan yli puolta sävelteoksesta. ( yhtä lauluakaan ei saa kokonaan kopioida )
 • Kuoron täytyy aina käyttää alkuperäisaineistoa.
 • Kopioston ja Helluntaiseurakuntien Musiikki ry:n välisissä neuvotteluissa yritettiin neuvotella myös kuoroille kopiointioikeutta, mutta Kopioston jäsenjärjestöt eivät hyväksyneet tätä. Kopiointi esityskäyttöön on em. järjestöjen mukaan epätarkoituksenmukaista kustannustoiminnan kannalta.

Kuoron kopiointioikeudet 5 § 1

 • Kuorolla on oikeus kopioida esitystilannetta varten esitettävät teokset kuorolaisten käyttöön , mikäli esitettävät teokset on julkaistu ja saatavilla yksinomaan laajemmassa julkaisussa ja mikäli kuorolla on hallussaan kuoron jäsenten lukumäärää vastaava määrä luvallisesti hankittua materiaalia.
 • Kuorolla on siis oikeus kopioida apukopiot tai oikeammin kaksoiskappaleet  hallussaan olevasta , kuoron jäsenten lukumäärää vastaavasta alkuperäismateriaalista. Tällä tavoin voidaan kopioida vaikka koko kuorokansio.

Kysymyksiä tekijäoikeuslain tiimoilta

Esitimme kysymyksiä Kopiosto ry:lle ja tässä on heidän vastauksensa (klikkaa lue lisää)

Vastaukset: Kopiosto ry. Mikko Raito

1.    Saako seurakunnassa Kopioston kopiointiluvan nojalla kirjoittaa laulun sanat yleisölle esitettäväksi tietokoneella tai käsin esim. piirtoheitinkalvolle?

VS:

Kopiointi. Kopioston kopiointiluvassa kopioimisella tarkoitetaan valokopioimalla tai vastaavin menetelmin tapahtuvaa teoksen kappaleen valmistamista. Vastaavalla menetelmällä tarkoitetaan laillisesti esimerkiksi internetissä olevien teosten tulostamista sellaisenaan.

Kopioston luvan piiriin ei kuulu digitaalisten kappaleiden valmistaminen. Digitaalisten kappaleiden valmistamisella tarkoitetaan mitä tahansa mm. tietokoneen luettavassa muodossa olevaa kappaletta. Näin ollen laulun sanoja ei saa esimerkiksi kirjoittaa tietokoneella yleisölle esitettäväksi.

Piirtoheitinkalvoille tapahtuva kopiointi on sallittua Kopioston kopiointiluvan nojalla, mikäli se tapahtuu valokopioimalla tai vastaavin menetelmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laulun sanat saadaan Kopioston kopiointiluvan nojalla ainoastaan valokopioida tai tulostaa kalvolle (sellaisenaan suoraan esimerkiksi internetsivulta).

Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että Kopiosto-sopimus ei kata kappaleen valmistamista käsin piirtoheitinkalvolle. Näin ollen Kopioston kopiointiluvan nojalla ei ole sallittua kirjoittaa laulun sanoja piirtoheitinkalvolle.

Laulun sanojen esittäminen yleisölle. Mikäli käytettävän kappaleen valmistaminen on Kopioston kopiointiluvan nojalla sallittua, saa tällaisen kappaleen myös jakaa tai esittää jumalanpalveluksessa yleisölle.

2.    Seurakunta on hankkinut videotykin. Saako sillä esittää yleisölle laulujen sanoja?

VS:

Laulun sanojen saattaminen videotykillä esitettävään muotoon edellyttää yleensä aina digitaalisen kappaleen valmistamista. Koska Kopioston kopiointilupa tai tekijänoikeuslaki ei salli digitaalisten kappaleiden valmistamista, tulee kappaleen valmistamislupa hankkia aina erikseen oikeudenomistajilta.

Mikäli laulun sanat ovat laillisesti julkaistu internetissä, saa ne esittää jumalanpalveluksessa sellaisenaan (suoraan nettisivulta esitettynä) videotykillä tekijänoikeuslain 21 §:n rajoitussäännöksen nojalla.

Kuitenkin, mikäli laulun sanat esimerkiksi kopioidaan verkkosivulta johonkin toiseen tiedostoon, tapahtuu kappaleen valmistaminen. Tällaista kappaletta ei saa tekijänoikeuslain tai Kopioston kopiointiluvan nojalla valmistaa, eikä näin ollen myöskään esittää videotykillä yleisölle.

3.    Onko videotykillä esittäminen laitonta, vaikka kuulijoille olisi tarjolla laulukirjoja eteisessä saatavilla?

VS:

Koska videotykillä esittäminen edellyttää yleensä aina digitaalisen kappaleen valmistamista, on tällaisen kappaleen valmistamiseen hankittava lupa oikeudenomistajilta. Sillä, onko kuulijoille tarjolla laulukirjoja eteisessä, ei ole asian kannalta merkitystä.

4.    Monet seurakunnat ovat saaneet käyttöönsä Hengellisen laulukirjan datapaketin. Miksi näitä lauluja ei saa esittää videotykillä  yleisölle?

VS:

Mikäli seurakunnan käytössä oleva Hengellisen laulukirjan datapaketti on itse koottu ilman oikeudenhaltijoiden lupaa, ei tällaiseen datapakettiin sisältyviä lauluja saa lainkaan esittää yleisölle videotykin välityksellä. Tämän lisäksi tällaisen luvattoman paketin valmistaminen ja välittäminen jo itsessään loukkaa oikeudenhaltijoiden tekijänoikeutta, ja on näin ollen ehdottomasti kiellettyä. (ks. poikkeuksista kysymys 6)

Mikäli seurakunta taas ostaa käyttöönsä oikeudenomistajien tarjoamia laillisia digitaalisia palveluita, ratkeaa näiden palveluiden käytettävyys palvelun tekijänoikeuslain lisäksi palvelun lisenssiehtojen mukaan.

Mikäli tällaisen ostetun palvelun lisenssiehdoissa on esimerkiksi kielletty laulujen esittäminen videotykillä, ei niitä myöskään saa videotykillä esittää. Jos näin kuitenkin tehdään, voidaan loukkausta arvioida niin sopimusrikkomuksena kuin mahdollisesti myös tekijänoikeuden loukkauksena.

5.    Olemme löytäneet äänitteiltä ja netin kautta monta hyvää ylistyslaulua. Olemme oppineet ne kuuntelemalla ja suomentaneet ne. Nyt sanat on tilaisuuksissa yleisön laulettavissa videotykin välityksellä. Laulujen tekijöistä emme ole pitäneet kirjaa. Voimmeko toimia näin? Miten tulisi toimia?

VS:

Alkuperäinen tekijänoikeus ulottuu myös teosten käännöksiin ja muunnelmiin. Näin ollen käännöksen tai muunnelman valmistamiseen tulee aina olla lupa alkuperäisen oikeuden haltijalta.

Jos alkuperäisen oikeudenhaltijan lupaa ei ole, ei tällaisia lauluja saa valmistaa, käyttää tai esittää missään muodossa.

6.    Onko olemassa sellaisia lauluja, joita saa vapaasti käyttää ja näyttää esim. videotykin kautta?

VS:

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. Kun tekijänoikeus on päättynyt, saa teosta käyttää vapaasti. Näin ollen tällaisia teoksista saa vapaasti valmistaa digitaalisen kappaleen ja esittää sen esimerkiksi myös videotykin kautta.

Tekijänoikeuslain 21 §:n rajoitussäännöksen nojalla jumalanpalveluksen yhteydessä voidaan esittää videotykillä myös internetissä laillisesti julkaistuja teoksia. Tämä kuitenkin edellyttää, että teoksesta ei valmisteta erillistä kappaletta, vaan se esitettään sellaisenaan ko. verkkosivulta.

7.    Virsikirja on ev. lut. kirkon sivuilla vapaasti katsottavissa. Onko luvallista kokouksissa esittää videotykillä julkisesta netistä lauluja virsikirjasta?

VS:

Ne virret, jotka ovat oikeudenhaltijan luvalla julkaistu verkossa, ovat tekijänoikeuslain 21 §:n nojalla esitettävissä jumalanpalveluksissa. On kuitenkin huomattava, että kaikkia virsiä ei ole julkaistu verkossa. Esimerkiksi virren 501 kohdalla on teksti ” Virren tekstin tekijänoikeuksien haltija Warner/Chappell Music Finland Oy ei ole antanut lupaa tämän virren julkaisemiseen verkossa”. Näin ollen tällaisia virsiä ei myöskään voida esittää videotykillä.

On kuitenkin huomattava, että vaikka virren saa esittää, ei siitä kuitenkaan saa valmistaa digitaalista kappaletta. Näin ollen virsi tulee näyttää sellaisenaan internetsivulta.

8.    Laulamme lauluryhmässämme lauluja ulkoa. Onko meillä siitä huolimatta oltava jokaisella laulujen alkuperäiset nuotit hallinnassamme?

VS:

Jos koko lauluryhmä laulaa laulut täysin ulkoa, ei nuotteja tai sanoja tarvita. Kuitenkin ennen kuin lauluja osataan laulaa täysin ulkoa, tarvitaan yleensä useita harjoituksia, joihin nuotit ja sanat tulee olla luvallisesti hankittuja.

Mikäli laulaminen tapahtuu edes osaksi nuoteista tai sanoista, tulee lauluryhmällä olla hallussaan jäsenmäärää vastaava määrä luvallisesti hankittua materiaalia.

9.    Mitä tarkoittaa alkuperäinen nuotti?

VS:

Kopioston kopiointiluvassa alkuperäisellä nuotilla tarkoitetaan alkuperäistä julkaistua nuottia, esimerkiksi nuottikirjaa.

Tekijänoikeuksista seurakunnassa

Seurakunnissakin esitettävä musiikki on jonkun omaisuutta ja sitä koskee tekijänoikeuslaki. Tekijänoikeuslain noudattaminen vaikuttaa mm. nuottien kopioimiseen, musiikin esittämiseen sekä sanojen heijastamiseen datatykin avulla. Sanktioina lain noudattamatta jättämisestä voi olla sakkoa tai jopa kaksi vuotta vankeutta, puhumattakaan kielteisestä julkisuudesta.

Nuottien kopiointi
Useat seurakunnat ovat tehneet Kopioston kanssa sopimuksen, jonka perusteella tekijänoikeuslain alaista materiaalia voidaan kopioida yleisön saataville tietyin ehdoin. Sopimus ei siis anna lupaa kopioida esiintyjille nuotteja. Jokaisella esiintyjällä – laulajalla ja soittajalla – on näin oltava hallinnassaan esitettävän laulun alkuperäiskappale, jos laulu on julkaistu jossain kirjassa. Jos laulua ei ole julkaistu, kopioon tarvitaan kaikkien tekijöiden lupa (sanoittaja, säveltäjä, sovittaja, suomentaja). Loppuunmyydystä kirjasta kopiointiluvan voi antaa kustantaja. Lupa on hyvä pyytää kirjallisena ja merkitä nuottiin. Tekijöiden lupa tarvitaan myös, jos laulun haluaa suomentaa tai sovittaa uudelleen.

Musiikin esittäminen
Vaikka laulut osattaisiin ulkoa, jokaisen esiintyjän hallinnasta on löydyttävä alkuperäinen nuotti. Esitettäessä voi tarvittaessa laulaa tai soittaa nk. apukopiosta. Jumalanpalveluksessa musiikin esittäminen sinänsä on ainakin toistaiseksi ilmaista. Konsertteja järjestettäessä on tehtävä ilmoitus esitettävistä kappaleista Teostoon ja maksettava teostomaksu (ks. www.teosto.fi).

Laulun sanojen heijastaminen datatykillä
Laulun tekstien muuttaminen elektroniseen muotoon datatykillä heijastamista varten on tekijänoikeuslain mukaan luvanvaraista. Kopiostosopimus antaa luvan vain valokopiointiin ja ainoastaan pieneen osaan teoksesta. Esim. koko Hengellistä laulukirjaa ei saa valokopioida. Laulujen tekijänoikeus vanhenee 70 vuoden kuluttua tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tätä vanhempia lauluja voi siis heijastaa datatykin avulla, kunhan huolehtii tekijöiden työn kunnioittamisesta näyttämällä myös tekijöiden nimet laulun tekstin ja mahdollisesti myös nuottien ohella.

Tiivistetysti

 • Esiintyjille luvalliset nuotit: joko alkuperäiset kustannetut tai julkaisemattomille lauluille tekijöiden suostumus.
 • Datatykillä voi heijastaa vain yli 70 vuotta sitten kuolleiden runoilijoiden teoksia tai kysymällä tekijöiltä erikseen lupa.
 • Piirtoheittimellä voi heijastaa alkuperäismateriaalista valokopioituja kalvoja.

Mitä siis voi tehdä:

 • Osta nuotteja, eivät ole kalliita!
 • Tee omaa musiikkia!

Oikeat nuotit kopioiden tilalle

Suomen musiikkikustantajat ry on käynnistämässä kampanjaa jolla yritetään kitkeä laittomista valokopioista laulamista erityisesti seurakuntien kuoroissa. Yhdistyksen mukaan seurakunnissa lauletaan tällä hetkellä lähes pelkästään laittomista valokopioista. Suunnitteilla on myös tarkastuskäyntejä seurakuntiin.

Suora lainaus yhdistyksen tiedotteesta jossa linjataan tulevaa kampanjaa.

”OIKEAT NUOTIT KOPIOIDEN TILALLE
Yhdistys on yhteistyössä Kopioston ja kirkkomusiikkia julkaisevien kustantajien kanssa käynnistänyt kampanjan, jonka tarkoituksena on saada seurakuntien kuorojen käyttämät nuottikopiot korvatuiksi aidoilla, luvallisilla nuoteilla. Kustantajien yleinen käsitys on, että valtaosa seurakunnissa tällä hetkellä käytetyistä esitysmateriaaleista on luvattomia valokopioita.

Kirjeitse, lehtiartikkelein sekä tietoiskuin toteutettava kampanja on yhdistelmä keppiä ja porkkanaa. Kädenojennuksena seurakunnille tarjotaan määräaikaista kampanja-alennusta kaikista kuoronuoteista, jotka hankitaan erillisellä kampanjatunnuksella joko Kuorolaulut.fi -verkkopalvelusta tai ostamalla painetut nuotit niitä julkaisevilta tai välittäviltä kustantajilta.

Toisaalta seurakuntia muistutetaan siitä, että nuottien kopioiminen esitys- tai harjoituskäyttöön on täysin kiellettyä ja että kopioiden käytöstä kiinni jääminen voi johtaa ikäviin seurauksiin. Kopioston tarkastajilla on oikeus tutustua seurakuntien nuottivarastoihin, ja tätä mahdollisuutta on nyt tarkoitus käyttää hyväksi.

Seurakuntien vastuuhenkilöille lähetetyssä kirjeessä muistutetaan, että nuotit ovat säveltäjien ja kustantajien ainoa tulonlähde tällä alueella, koska jumalanpalveluksissa käytetystä musiikista ei tuoreimmankaan lakiuudistuksen jälkeen makseta Teosto-korvauksia. Nuottien kopiointi tappaa viimeisenkin kiinnostuksen uuden hengellisen musiikin tekemiseen ja julkaisemiseen.”